لیست قیمت یخچال بکو

لیست قیمت یخچال بکو

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Refrigerator Beko

لیست قیمت یخچال بکو

85

یخچال بکو فریزر مدل TSE1231FS

82

یخچال بکو فریزر مدل TES1284

437

یخچال بکو فریزر مدل RCNE520E30ZGB

۱۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

12,900,000
74

یخچال بکو فریزر مدل RCNE520E30ZGB

۱۰,۳۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

10,390,000
76

یخچال بکو فریزر مدل RCNE520E21DW

64

یخچال بکو فریزر ساید یای ساید مدل GNE60521DX

۱۹,۵۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

19,590,000
59

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GNE134821E

۲۰,۱۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

۱۶,۷۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه ایران سرویس

۱۷,۹۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتیvip نوین سرویس24 ماهه

۱۵,۹۰۰,۰۰۰

تومان

بدون گارانتی

15,900,000
60

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GNE 134751 X

۲۰,۵۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

۱۶,۸۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه ایران سرویس

۱۷,۹۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی vip نوین سرویس 24 ماهه

۱۵,۹۹۰,۰۰۰

تومان

بدون گارانتی

15,990,000
62

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162423ZE

47

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید GN162420X

66

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162420X

۱۶,۲۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

16,290,000
67

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162420P‎

۱۷,۱۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

17,190,000
65

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GN162420E

۱۵,۷۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

15,790,000
84

یخچال بکو فریزر مدل TSE1231F

61

یخچال بکو فریزر ساید بای ساید مدل GNE134821P

81

یخچال بکو فریزر مدل FNE19930

78

یخچال بکو فریزر مدل CH144121DE

79

یخچال بکو فریزر مدل CH140020DS

58

یخچال بکو فریزر مدل 445E23DX/350E23X

72

یخچال بکو فریزر مدل DN162230DJIZX

71

یخچال بکو فریزر مدل DN161220DX

73

یخچال بکو فریزر مدل CNE520EE0ZGW

77

یخچال بکو فریزر مدل CNE520E23ZDX

68

یخچال بکو فریزر مدل CN163223DE

۱۲,۴۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

12,490,000
69

یخچال بکو فریزر مدل CN161230DX

۱۳,۰۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

13,090,000
46

یخچال بکو فریزر مدل CN161230DX

۱۳,۰۹۰,۰۰۰

تومان

دارای گارانتی 2 ساله بهستان

13,090,000
80

یخچال بکو فریزر مدل CN151920DX

438

یخچال بکو فریزر 415E20DPT